Kategoriarkiv: Anunturi

Slujbe la Stockholm în luna iulie

Deși nu au fost programate servicii religioase publice în luna iulie, totuși vom oficia la Stockholm, după rânduiala liturgică, utrenia și Sf. Liturghie în zilele de 20; 21; 27 și 28 iulie. Cei care citesc acest anunț sunt rugați să anunțe și pe alți prieteni, cunoscuți sau interesați. Ca de obicei, începem slujbele în jur de 8:30 sau 9:00 dimineața și terminăm în jur 12.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Pr. Toader

Contramandare de slujbă la Västerås

Contramandare de slujbă

Către enoriașii din Västerås

Dragii mei,

Am primit astăzi înștiințarea că, din cauza atacului cibernetic la care este supusă Biserica Suedeză, Pastoratul din Västerås nu a putut să treacă în programare slujba propusă de noi pentru duminica viitoare, a doua zi de Bobotează.

Prin urmare suntem nevoiți să anulăm slujba programată la Västerås, duminică 7 ianuarie 2024.

Cei care primesc acest mesaj, sau îl citesc pe Pagina noastră www.borss.se , sunt rugați să-și anunțe prietenii și cunoștințele din Västerås și împrejurimi.

Cei care au posibilitatea și binevoiesc sunt invitați să ia parte la slujba de Bobotează și sfințirea Aghezmei Mari la Stockholm, sâmbătă 6 ianuarie 2024.

Dumnezeu să vă binecuvânteze casele și familiile dvs. La mulți ani!

Pr. Toader Doroftei

CONTRAMANDARE DE SLUJBĂ

Către enoriașii Parohiei ”Sf. Gheorghe” din Stockholm

Dragii mei,

Am comunicat azi în biserică, după Sfânta Liturghie, că tot imobilul Bisericii gazdă, Matteus, inclusiv Lillkyrkan, este programat pentru concertele de Crăciun din zilele de 16 și 17 decembrie. Ca urmare suntem nevoiți să contramandăm slujba programată de noi pentru duminică 17 decembrie la Stockholm.

Publicăm aici aceste rânduri pentru cei care au plecat de la biserică înainte de a transmite eu comunicatul, precum și pentru cei care nu au fost azi la biserică, dar și-au programat să vină duminică 17 decembrie.

Rugăm pe cei care citesc anunțul să-și informeze prietenii și cunoștințele că următoarea slujbă la Stockholm va avea loc, conform Programului, duminică 24 decembrie. Cu mulțumiri!

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Pr. Toader

 

Schimbare de locație în Linköping

Către enoriașii din Linköping

Dragii mei,

Am primit zilele acestea comunicarea că pentru slujba programată de noi la data de 11 noiembrie 2023 biserica din Bankekind nu mai este disponibilă. Ni se oferă in schimb biserica din ÖRTOMTA.

Repet, este vorba de data de 11 noiembrie.  Pentru datele de 23 septembrie și 7 octombrie suntem în continuare bineveniți la biserica din BANKEKIND.

Vă rog să difuzați acest mesaj tuturor celor interesați.

Vă aștept cu drag. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Preot Toader Doroftei

Slujbele la Linköping în toamnă

În atenția enoriașilor din Linköping

Dragii mei,

Am primit confirmarea că, în acord cu programarea anuală a slujbelor noastre, la Linköping ni s-a rezervat biserica BANKEKINDS KYRKA pentru datele: 12 august; 23 septembrie; 7 octombrie; 11 noiebrie și 9 decembrie.

Vă așteptăm cu drag.

Pr. Toader

Slujbe în iulie la Stockholm

În atenția enoriașilor din Stockholm

Dragii mei,

Deși în programarea anuală nu s-au planificat slujbe publice pentru luna iulie, totuși, în afară de botezuri, cununii și alte servcii, se vor oficia slujbe divine publice la Stockholm, constând din Utrenie și Sf. Liturghie, în datele de 16, 20 și 23 iulie.

Cei care nu sunt plecați în concediu sunt bineveniți să ne rugăm împreună în aceste zile.

Vă așteptăm cu drag,

Pr. Toader

Slujbele din 13 mai și 10 iunie la Linköping

Către enoriași din Linkping

Dragii mei,

Am primit azi confirmarea că pentru slujbele programate de noi la Linköping în zilele de 13 mai și 10 iunie 2023 ni s-a rezervat ca local BANKEKIND KYRKA.

Cei care citesc acest mesaj sunt rugați să anunțe și pe prietenii sau cunoscuții lor care ar dori să participe la serviciile divine oficiate de noi  la Linköping.

Cu toată prețuirea și dragostea,

Pr. Toader

P.S. Observați mai jos  Raportul Revizorului Parohiei pentru anul 2022 și Convocarea la Adunarea Parohială din 28 mai la Stockholm.

REVISIONSBERÄTTELSE

 

REVISIONSBERÄTTELSE

 

Till Generalförsamlingen i Rumänska Ortodoxa Församlingen
Org.nr. 802006-2728

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Rummänska Ortodoxa Församlingen för år 2022.
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsbokslutet för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 11 januari 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsbokslutet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

  • identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
  • skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
  • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
  • drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
  • utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.  Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Rumänska Ortodoxa Församlingen för år 2022.

Jag tillstyrker att Generalförsamlingen beviljar styrelsens ledamot och kyrkoherde ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 10 mars 2023

Katheryne Suarez Salgado
Auktoriserad revisor