Kategoriarkiv: Anunturi

Slujbele din 13 mai și 10 iunie la Linköping

Către enoriași din Linkping

Dragii mei,

Am primit azi confirmarea că pentru slujbele programate de noi la Linköping în zilele de 13 mai și 10 iunie 2023 ni s-a rezervat ca local BANKEKIND KYRKA.

Cei care citesc acest mesaj sunt rugați să anunțe și pe prietenii sau cunoscuții lor care ar dori să participe la serviciile divine oficiate de noi  la Linköping.

Cu toată prețuirea și dragostea,

Pr. Toader

P.S. Observați mai jos  Raportul Revizorului Parohiei pentru anul 2022 și Convocarea la Adunarea Parohială din 28 mai la Stockholm.

REVISIONSBERÄTTELSE

 

REVISIONSBERÄTTELSE

 

Till Generalförsamlingen i Rumänska Ortodoxa Församlingen
Org.nr. 802006-2728

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Rummänska Ortodoxa Församlingen för år 2022.
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsbokslutet för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 11 januari 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsbokslutet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

  • identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
  • skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
  • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
  • drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
  • utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.  Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Rumänska Ortodoxa Församlingen för år 2022.

Jag tillstyrker att Generalförsamlingen beviljar styrelsens ledamot och kyrkoherde ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 10 mars 2023

Katheryne Suarez Salgado
Auktoriserad revisor

 

Slujba din Linköping 8 aprilie 2023

Către enoriașii din Linköping

Dragii mei,

Am primit azi confirmarea că pentru slujba programată de noi în Sâmbăta lui Lazăr, 8 aprilie 2023, ni s-a rezervat tot ASKEBY KYRKAN.

Cei care citiți acest mesaj sunteți rugați să anunțați și pe prietenii sau cunoscuții dvs care doresc să vină la biserică.

Cu toată prețuirea și dragostea,

Preotul Toader

Slujba din 11 martie 2023 la Linköping

Pentru enoriașii din Linköping

Dragii mei,

Am primit înștiințarea că pentru slujba din 11 martie 2023 s-a rezervat pentru noi tot ASKEBY KYRKAN. Așadar, pentru cei care puteți veni, ne vedem acolo sambătă dimineață la ora 9. Vă rog să comunicați – prin mijloacele de care dispuneți – și altor persoane interesate, dar care nu citesc acest mesaj și nici nu l-au primit pe adresele lor de mail.

Cu toată prețuirea și dragostea,

Pr. Toader

Localul de slujbă la Linköping

Către enoriașii din Linköping

Dragii mei,

Părintele Ulf Hjertman, parohul care ne oferă găzduire pentru slujbele noastre la Linköping, ne-a comunicat că din 10 biserici disponibile în parohia sa a fost nevoit să închidă 7 datorită costurilor ridicate pentru întreținere. El se străduiește totuși să ne pună la dispoziție în continuare un local pentru slujbă la datele programate deja de către noi la Linköping.

Rezolvarea acestei probleme nu este ușoară.

Următoarea slujbă, programată pentru data de 11 februarie, va avea loc în ASKEBY kyrka. În continuare programarea se va face provizoriu, adică de la lună la lună. Se respectă programarea făcută de noi în avans, dar localul unde ținem slujba rămâne indecis. Este nevoie să ne anunțăm unii pe alții cu scurt timp înainte, atunci când știm care local este disponibil.

Vă rog să transmiteți acest mesaj tuturor celor interesați.

Cu toată prețuirea și dragostea,

Pr. Toader

Anulare de slujbă

Către enoriașii din Örebro

Dragii mei,

Parohia din Brickebacken ne-a anunțat, cu anumită întârziere, că pe 24 septembrie au programate mari serbări în localitate și ca urmare localul unde obișnuim să facem slujbele noastre nu mai este disponibil. Suntem nevoiți să anulăm slujba programată de noi la Örebro pe data de sâmbătă 24 septembrie.

Cei care citesc acest mesaj sunt rugați sa-și anunțe și prietenii sau cunoștințele despre contramandarea slujbei noastre din 24 septembrie 2022.

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Pr. Toader Doroftei

Nou locaș de închinare la Linköping

Către enoriașii  din Linköping

Dragii mei

Vă anunț prin prezenta că biserica Sf. Toma – Thomas kyrkan -, unde săvârșeam noi slujbele în ultimii doi ani, a fost vândută de către Svenska Kyrkan. Drept urmare noi nu mai avem acces în acel local.

Prin grija și buna lucrare a Doamnei Andreea Tănasă, am obținut bunăvoința Parohului Ulf Hjertman, care ne va pune la dispoziție nou locaș de cult pentru datele deja programate până la sfârșitul anului. Întrucât și ei au foarte multe servicii, vom folosi alternativ două biserici, după cum urmează:

Följande skulle kunna fungera, jag kan inte boka en enskild kyrka utan man skulle få använda sig av två kyrkor. Vi har regelbundet dop och vigslar i alla våra kyrkor.

13 Augusti Örtomata kyrka

https://www.google.com/maps/dir/58.4037886,15.6107736/%C3%B6rtomta+kyrka/@58.3930301,15.6262553,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x465914bf7f56a11b:0xf6119634574fe27c!2m2!1d15.9259615!2d58.4122494

Webplats: https://www.svenskakyrkan.se/akerbo/ortomta-kyrka

17 sep Bankekind Kyrka Vägbeskrivning https://www.google.com/maps/dir/58.4220389,15.9344518/Bankekind+kyrka/@58.3984504,15.7991635,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46596cb8f5167b19:0xb501f97c18f58eed!2m2!1d15.8206949!2d58.3761347

https://www.svenskakyrkan.se/akerbo/bankekinds-kyrka

15 oktombrie Örtomta Kyrka

19 noiembrie Bankekind kyrka

17 decdecembrie Örtomata kyrka.

Mvh Ulf

Ulf Hjertman, Kyrkoherde och Kontraktsprost

Åkerbo församling

Am scris aici și o parte din scrisoarea Părintelu Ulf, dar pentru orice detaliu sau nelămurire vă rog să sunați la telefonul parohiei noastre: 0736-000 337

Cu toată prețuirea și dragostea,

Pr. Toader Doroftei

Relaxarea restricțiilor

Către toți enoriașii Parohiei ”Sf. Gheorghe”

din partea de nord-est a Suediei

Dragii mei,

Am fost înștiințat că de la 1 iunie 2021 restricțiile se relaxează și nu mai suntem limitați la numărul de 8 persoane la slujbele noastre bisericești. Ni se permite să fim până la 50 de persoane, dacă și biserica este suficient de mare pentru a nu se produce nici un fel de îmbulzeală. Biserica noastră din Stockholm este mică, dar vom pune un difuzor afară, fiind vară, și vom putea fi prezenți mai mulți, evitând în același timp aglomerația.

În continuare, și în luna iunie vom face slujbe tot numai la Stockholm, în fiecare duminică și sărbătoare, dimineața destul de devreme, dar, dacă va fi nevoie, vom rămâne în rugăciune și după orele 11 sau 12.

Pentru luna iulie, fiind vreme de concedii, nu am programat slujbe.

Începând cu luna august 2021 vom reveni la programul liturgic normal –  sperând că nu mai apar alte valuri ale pandemiei – și vom săvârși cu regularitate slujbele atât la Stockholm cât și în celelalte localități unde am slujit până acum: Linköping, Västerås și Örebro. Voi face un program pe care am să vi-l comunic din vreme, cu datele și adresele respective, Program pe care îl vom publica și aici pe Pagina noastră de internet la rubrica ”Programul slujbelor”.

Vă mulțumesc încă o dată, tuturor, pentru grija, înțelegerea și responsabilitatea de care ați dat dovadă în această perioadă de restricții. Cei care ați plecat acasă, cu inima grea, că nu puteți rămâne la slujbă până la sfârșitul Sfintei Liturghii, să fiți încredințați că sufletele dvs. au rămas în biserică. Dacă în toată această perioadă de restricții au fost prezenți la slujbă, fizic, numai 8 persoane, doar cei care au fost la biserică știu; Însă câți au fost prezenți sufletește numai Dumnezeu știe.

Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnim cu toții în Împărăția Sa cea cerească.

Vă îmbrățișez pe toți, cu toată prețuirea și dragostea,

Preotul Toader

Serbarea Paștelui 2021

Către toți enoriașii Parohiei ”Sf. Gheorghe”

din partea de nord-est a Suediei

Serbarea Paștelui în vremi cu restricții

Dragii mei,

Biserică Ortodoxă Universală sărbătorește Paștele anul acesta în data de duminică 2 mai. Constrânși de restricțiile impuse prin Legea Pandemiei, nu putem fi mai mult de 8 persoane în același timp și pe același loc. Vă rog să citiți https://www.krisinformation.se/ . Prin urmare, dacă în anii precedenți erau prezenți la Înviere 400 sau 500 de persoane, anul acesta nu mai putem fi nici măcar 50, cât ni s-a permis să fim anul trecut.

Până acum am avut la Stockholm biserica mereu deschisă și am săvârșit cu regularitate slujbe în fiecare duminică și sărbătoare. Personal am venit foarte devreme la biserică și enoriașii noștri, asumându-și toată responsabilitatea, au plecat îndată ce numărul celor prezenți a fost mai mare de opt. Le mulțumesc din toată inima pentru că în felul acesta am putut continua slujba fără nici un fel de presiune psihică. Toți avem răspunderea să nu sfidăm restricțiile sanitare. De sănătate toți avem nevoie și toți suntem datori s-o păstrăm.

Pentru a evita aglomerația în noaptea de Paști, am întocmit următorul program pentru Săptămâna Patimilor: – Denii în fiecare seară la orele 18 cu începere de luni, 26 aprilie;

  • Joi, 29 aprilie, săvârșim și slujba de dimineață, Liturghia Sf. Vasile cel Mare. Eu sunt foarte devreme la biserică și spovedesc și împărtășesc și înainte și după Sf. Liturghie. Seara este Denia celor 12 Evanghelii.
  • Vineri seara Prohodul. Nu înconjurăm biserica.
  • Sâmbătă dimineața, începând cu ora 7, sunt la biserică și spovedesc și împărtășesc pe toată lumea. Nu plec de la biserică înainte de orele 13. Cei care vin sâmbătă dimineața pot lua și pungile cu pâine binecuvântată de Paști, pentru ei și pentru familiile lor, ca să nu mai aglomereze prezența din noaptea de Paști. Nu lăsați împărtășirea pentru noaptea de Paști, căci atunci nu va mai fi timp pentru împărtășire. De aceea sunt la biserică și joi și sâmbătă dimineața pentru a evita aglomerația din Noaptea de Paști.

Așadar, în noaptea de Paști începem slujba ca de obicei la miezul nopții. Eu împreună cu domnii cântăreți vom face toate cele după rânduială, iar enoriașii noștri sunt rugați să păstreze distanța, să nu fie mai mult de 8 persoane în același loc și, după ce au luat Lumina și pâinea binecuvântată de Paști, să se retragă pentru a oferi posibilitate altor 8 persoane să se roage câteva minute, să ia Lumina și Paștele și tot așa, pe rând, pentru ca în felul acesta toți să poată fi prezenți la Slujba Învierii. Dar maxim 8 persoane simultan pe același loc.

Dumnezeu vede efortul nostru, al tuturor, și jertfele pe care toți enoriașii noștri le fac și nu ne va lăsa fără răspuns. Vom trece cu bine și peste această perioadă.  Nu vă temeți! Dumnezeu este cu noi! Hristos a înviat!

Vă îmbrățișez pe toți cu toată  prețuirea și dragostea,

Pr. Toader