Alla inlägg av Administrator

REVISIONSBERÄTTELSE

 

REVISIONSBERÄTTELSE

 

Till Generalförsamlingen i Rumänska Ortodoxa Församlingen
Org.nr. 802006-2728

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Rummänska Ortodoxa Församlingen för år 2022.
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsbokslutet för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 11 januari 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsbokslutet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

  • identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
  • skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
  • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
  • drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
  • utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.  Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Rumänska Ortodoxa Församlingen för år 2022.

Jag tillstyrker att Generalförsamlingen beviljar styrelsens ledamot och kyrkoherde ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 10 mars 2023

Katheryne Suarez Salgado
Auktoriserad revisor

 

Slujba din Linköping 8 aprilie 2023

Către enoriașii din Linköping

Dragii mei,

Am primit azi confirmarea că pentru slujba programată de noi în Sâmbăta lui Lazăr, 8 aprilie 2023, ni s-a rezervat tot ASKEBY KYRKAN.

Cei care citiți acest mesaj sunteți rugați să anunțați și pe prietenii sau cunoscuții dvs care doresc să vină la biserică.

Cu toată prețuirea și dragostea,

Preotul Toader

Slujba din 11 martie 2023 la Linköping

Pentru enoriașii din Linköping

Dragii mei,

Am primit înștiințarea că pentru slujba din 11 martie 2023 s-a rezervat pentru noi tot ASKEBY KYRKAN. Așadar, pentru cei care puteți veni, ne vedem acolo sambătă dimineață la ora 9. Vă rog să comunicați – prin mijloacele de care dispuneți – și altor persoane interesate, dar care nu citesc acest mesaj și nici nu l-au primit pe adresele lor de mail.

Cu toată prețuirea și dragostea,

Pr. Toader

Localul de slujbă la Linköping

Către enoriașii din Linköping

Dragii mei,

Părintele Ulf Hjertman, parohul care ne oferă găzduire pentru slujbele noastre la Linköping, ne-a comunicat că din 10 biserici disponibile în parohia sa a fost nevoit să închidă 7 datorită costurilor ridicate pentru întreținere. El se străduiește totuși să ne pună la dispoziție în continuare un local pentru slujbă la datele programate deja de către noi la Linköping.

Rezolvarea acestei probleme nu este ușoară.

Următoarea slujbă, programată pentru data de 11 februarie, va avea loc în ASKEBY kyrka. În continuare programarea se va face provizoriu, adică de la lună la lună. Se respectă programarea făcută de noi în avans, dar localul unde ținem slujba rămâne indecis. Este nevoie să ne anunțăm unii pe alții cu scurt timp înainte, atunci când știm care local este disponibil.

Vă rog să transmiteți acest mesaj tuturor celor interesați.

Cu toată prețuirea și dragostea,

Pr. Toader

Mesaj la Crăciun și Anul Nou – 2023

Către enoriașii Parohiei ”Sf. Gheorghe”

din nord-estul Suediei

Dragi și mult prețuiți frați și surori întru Domnul,

În lumea de azi sunt atâtea neîmpliniri și necazuri că pare de-a dreptul cinic să mai vorbim de realizări sau reușite. Și totuși, până la urmă, fiecare își face propriul lui bilanț și dacă avem în vedere îndemnul lui Hristos: ”îndrăzniți!: Eu am biruit lumea”, nu ne mai surprinde și nici nu avem a ne teme de riscul ce ne așteaptă, pentru că știm că ”în lume necazuri veți avea”. (Ioan XVI, 33)

De aceea mă adresez din nou dumneavoastră, mereu cu același îndemn: ”Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă!” Temeiul acestei bucurii este însăși venirea lui Dumnezeu în lume, Nașterea lui Iisus Hristos, pe care îngerul Domnului a vestit-o păstorilor cu cuvintele: ”Nu vă temeți. Că, iată, vă vestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că`n cetatea lui David vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul”. (Luca II, 10-11)

Evenimentul epocal al Crăciunului, Nașterea Domnului, pe care noi o sărbătorim acum, a fost prevestită de proorocii Vechiului Testament cu secole și milenii înainte de momentul Întrupării Domnului. Isaia anticipează acest moment prin cuvintele: ”El a luat asupra Sa jugul ce le stătea deasupra și a rupt toiagul ce fusese pus pe grumazul poporului” (Isaia, 9,3). La fel și Zaharia prevestește același Eveniment cu cuvintele: ”Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului…Iată, Împăratul tău vine la tine drept și el Însuși Mântuitor, blând și călare pe asin și pe mânz tânăr”. (Zaharia IX, 9)

Când orizontul nostru se lărgește spre granița vieții de dincolo de mormânt, bilanțul ce ni-l facem fiecare capătă alte valențe și întrezărim acolo temeiurile bucuriei aceleia pe care ”nimeni nu o va lua de la voi”, așa cum ne încredințează Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. (Ioan XVI, 22)

Bunul Dumnezeu a revărsat belșug de binecuvântare în Parohia noastră și în anul acesta care se sfârșește acum. Aducem prinos de caldă și adâncă recunoștință pentru darurile și dragostea Sa nețărmurită față de noi.

În 2022 am săvârșit la Stockholm și filialele sale – Linköping, Västerås și Örebro – 135 de servicii religioase publice constând din Utrenia cu Sf. Liturghie, Vecernie cu Priveghere și Acatist, Sf. Maslu, Deniile din Postul Mare, Sf. Liturghie a Darurilor Mai înainte Sfințite, etc. Au participat în total la aceste servicii publice 6943 persoane. S-au spovedit și împărtășit 2065 persoane.

În 2022 au fost oficiate la Parohia noastră 33 de botezuri, 6 cununii și 10 înmormântări. Numărul persoanelor care au participat la botezuri, cununii, înmormântări, parastase și alte servicii nu a fost contabilizat.

În afară de slujbele religioase oferite propriilor enoriași la spitale, azile de bătrâni sau acasă, Parohia noastră a oferit servicii religioase în cadrul instituțional și altor ortodocși, în special din Stockholm, prin competența pusă la dispoziție de preotul paroh, pentru care s-a obținut un beneficiu substanțial la Bugetul Parohial. Amintim aici doar două exemple, dintre multe altele: Asistența acasă și în spital, inclusiv înmormântarea Mitropolitului Pavlos Menevisoglou; Asistența la spital și inclusiv înmormântarea unui profesor englez, Stephen Wiliam Coombs, de la Școala Sfânta Ecaterina din Uppsala, trecut la ortodoxie.

Un eveniment cu totul aparte ce a avut loc în Parohia noastră la sfârșit de an este hirotonia întru preot a D/lui Gabriel Alexe. Părintele Gabriel Alexe a absolvit Facultatea de Teologie din București în anul 2002. Este membru al Parohiei noastre din anul 2008. A sprijinit Parohia noastră și Biserica Ortodoxă pe toate căile posibile. La propunerea mea a fost hirotonit diacon, de Sf. Mina – 11 noiembrie – și preot, de Sf. Andrei – 30 noiembrie 2022 – la Paraclisul Episcopal din Stockholm. Obiectivul nostru nu este să fărâmițăm Parohia în mai multe grupuri mărunte, ci să oferim un serviciu duhovnicesc adecvat, conform nevoilor spirituale ale enoriașilor noștri, într-un cadru unitar și ținând seama de posibilitățile materiale de care dispunem. Eu consider un mare dar, o resursă și o binecuvântare venirea Părintelui Gabriel în cadrul slujirii ca preot la Parohie noastră și mulțumesc din inimă Preasfințitului Macarie că a acceptat cu bunăvoință propunerea noastră. Cred că sunt în asentimentul tuturor enoriașilor noștri să rostim împreună din toată inima: VREDNIC ESTE!

Am publicat zilele trecute Programul slujbelor pentru anul viitor. O mențiune privind programarea de la Västerås: Pe 7 mai este ocupat localul unde facem slujbe, ca urmare vom anula slujba din data respectivă. Vom actualiza și în Programul din Pagina noastră. La Linköping trebuie să ținem mereu legătura unii cu alții pentru că localul poate fi schimbat în funcție de nevoile gazdelor care ne  oferă biserica.

Bugetul Parohial a fost echilibrat iar la Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment suma de 1 565 376 koroane suedeze. În Consiliul Parohial s-a făcut propunerea să cumpărăm un imobil, chiar cu împrumut, pentru că banii la Bancă se devalorizează. Această decizie este de competența Adunării Parohiale, dar din cauza Pandemiei nu am mai  avut posibilitatea să întrunim acest For decizional. Poate în cursul anului viitor vom hotărî privitor la acest Fond.

Vă rog, permiteți-mi să mulțumesc întâi Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le-a dăruit, mulțumesc tuturor enoriașilor noștri pentru bunăvoința, dragostea și sprijinul pe care ni l-au acordat în toată lucrarea noastră pastorală, mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri, Consiliului Parohial și familiei și rog pe Mântuitorul Hristos să vă dăruiască tuturor toate cele de folos.

La mulți ani, la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2022

Paroh,  Pr. Toader Doroftei

SLUJBELE BISERICEȘTI din anul mântuirii 2023

la Parohia Ortodoxă Română”Sf. Gheorghe” din Stockholm:

La Stockholm, Matteus Lillkyrkan, Vanadisvägen 35

Utrenia și Sf. Liturghie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priveghere/Denii/Sf.Maslu

Orele 8,30 – 12,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orele 17,30 – 19,30

Ianuarie – 1, 6, 15, 22, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Februarie – 2, 12, 18, 19, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 27, 28
Martie – 12, 19, 25, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2, 3, 10, 17, 24, 31

Aprilie – 2, 9, 15, 16, 21, 23, 30 . . . . . . . . . . 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15(Învierea)
Mai – 14, 21, 25, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iunie – 3, 4, 18, 24, 25, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

August – 6, 13, 15, 20, 27, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Septembrie – 8, 10, 14, 17, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 15, 22, 29
Octombrie – 8, 14, 15, 22, 26, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
Noiembrie – 4, 8, 12, 19, 21, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24
Decembrie – 6, 10, 17, 24, 25, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La LINKÖPING, Örtomta / Bankekind kyrka:

7 ianuarie; 11 februarie; 11 martie; 8 aprilie; 13 mai; 10 iunie; 12 august;

23 septembrie; 7 octombrie; 11 noiembrie și 9 decembrie .

La VÄSTERÅS, Meditationsrummet på Kyrkbacken:

8 ianuarie; 5 februarie; 5 martie; 1 aprilie; 11 iunie; 5 august;
3 septembrie; 1 octombrie; 5 noiembrie; 3 și 26 decembrie.

La ÖREBRO, Björkrisvägen 18 (Gode Herdens Kapell) i Brickebacken C

14 ianuarie; 25 februarie; 18 martie; 29 aprilie; 27 mai; 17 iunie;

19 august; 16 septembrie; 21 octombrie; 18 noiembrie și 16 decembrie.

Sf. Maslu la spitalul Karolinska din Huddinge:

27 ianuarie; 24 februarie; 31 martie; 28 aprilie; 26 mai; 25 august; 29 septembrie; 27 octombrie și 24 noiembrie.

Oficiul Parohial: Pr. Toader Doroftei www.borss.se

Mobil: 0736-000 337 Email: bors.td@hotmail.com

Anulare de slujbă

Către enoriașii din Örebro

Dragii mei,

Parohia din Brickebacken ne-a anunțat, cu anumită întârziere, că pe 24 septembrie au programate mari serbări în localitate și ca urmare localul unde obișnuim să facem slujbele noastre nu mai este disponibil. Suntem nevoiți să anulăm slujba programată de noi la Örebro pe data de sâmbătă 24 septembrie.

Cei care citesc acest mesaj sunt rugați sa-și anunțe și prietenii sau cunoștințele despre contramandarea slujbei noastre din 24 septembrie 2022.

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Pr. Toader Doroftei

Nou locaș de închinare la Linköping

Către enoriașii  din Linköping

Dragii mei

Vă anunț prin prezenta că biserica Sf. Toma – Thomas kyrkan -, unde săvârșeam noi slujbele în ultimii doi ani, a fost vândută de către Svenska Kyrkan. Drept urmare noi nu mai avem acces în acel local.

Prin grija și buna lucrare a Doamnei Andreea Tănasă, am obținut bunăvoința Parohului Ulf Hjertman, care ne va pune la dispoziție nou locaș de cult pentru datele deja programate până la sfârșitul anului. Întrucât și ei au foarte multe servicii, vom folosi alternativ două biserici, după cum urmează:

Följande skulle kunna fungera, jag kan inte boka en enskild kyrka utan man skulle få använda sig av två kyrkor. Vi har regelbundet dop och vigslar i alla våra kyrkor.

13 Augusti Örtomata kyrka

https://www.google.com/maps/dir/58.4037886,15.6107736/%C3%B6rtomta+kyrka/@58.3930301,15.6262553,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x465914bf7f56a11b:0xf6119634574fe27c!2m2!1d15.9259615!2d58.4122494

Webplats: https://www.svenskakyrkan.se/akerbo/ortomta-kyrka

17 sep Bankekind Kyrka Vägbeskrivning https://www.google.com/maps/dir/58.4220389,15.9344518/Bankekind+kyrka/@58.3984504,15.7991635,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46596cb8f5167b19:0xb501f97c18f58eed!2m2!1d15.8206949!2d58.3761347

https://www.svenskakyrkan.se/akerbo/bankekinds-kyrka

15 oktombrie Örtomta Kyrka

19 noiembrie Bankekind kyrka

17 decdecembrie Örtomata kyrka.

Mvh Ulf

Ulf Hjertman, Kyrkoherde och Kontraktsprost

Åkerbo församling

Am scris aici și o parte din scrisoarea Părintelu Ulf, dar pentru orice detaliu sau nelămurire vă rog să sunați la telefonul parohiei noastre: 0736-000 337

Cu toată prețuirea și dragostea,

Pr. Toader Doroftei

Programul slujbelor în anul 2022

SLUJBELE BISERICEȘTI  din anul mântuirii 2022

la Parohia Ortodoxă Română”Sf. Gheorghe” din Stockholm:

La Stockholm, Matteus Lillkyrkan, Vanadisvägen 35

Utrenia și Sf. Liturghie                                                                  Priveghere/Denii/Sf.Maslu                                                                                

 Orele 9,00 – 12,30                                                                               Orele 17,30 – 19,30

Ianuarie – 1, 2, 6, 16, 23, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Februarie – 2, 13, 20, 26, 27 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
Martie – 13, 20, 25, 27 . . . . . . . . . 7, 8, 9, 10, 11, 18,
Aprilie – 10, 17, 23, 24, 25, 29 . . . . . . 1, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (
Învierea)
Mai – 8, 15, 21, 22, 29 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
Iunie – 2, 11, 12, 19, 24, 26, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

August –  6, 14, 15, 21, 28, 29 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Septembrie – 8, 11, 14, 18, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2, 9, 16, 23, 30
Octombrie –  2, 9, 14, 16, 23, 26, 30 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21, 28
Noiembrie – 5, 8, 13, 20, 21, 27 .  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
Decembrie – 6, 11, 18, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La LINKÖPING, Örtomta eller Bankekind kyrka (vezi Anunțuri):

8 ianuarie; 12 februarie; 12 martie;  16 aprilie;  14 mai; 18 iunie; 13 august;

17 septembrie; 15 octombrie; 19 noiembrie  și  17 decembrie  .

La VÄSTERÅS, Meditationsrummet på Kyrkbacken:

9 ianuarie; 6 februarie; 6 martie; 3 aprilie; 1 mai; 5 iunie;  7 august;
4 septembrie;  1 octombrie; 6 noiembrie;  4 și 26 decembrie.

La ÖREBRO, Björkrisvägen 18 (Gode Herdens Kapell) i Brickebacken C

29 ianuarie; 19 februarie;  26 martie;  30 aprilie;  28 mai;   25 iunie; 

27  august; 8 și 29 octombrie și 26 noiembrie.

Sf. Maslu la spitalul Karolinska din Huddinge:

28 ianuarie; 25 februarie; 27 mai;  26 august; 23 septembrie; 28 octombrie  și     25 noiembrie.

Oficiul Parohial:  Pr. Toader Doroftei   www.borss.se

Mobil: 0736-000 337  Email: bors.td@hotmail.com